Beques i ajudes

Des d’ADIR creiem que tenir accés als serveis de psicologia i neuropsicologia no hauria d’estar limitat per la situació econòmica familiar o personal. Rebre ajuda quan més es necessita no hauria de ser un privilegi sinó una eina a l’abast de tot aquell que ho requereixi. Per això,  comptem amb descomptes, bons i ajudes que permeten que això sigui possible tant per nens com per adults.

A més, per als nens i joves comptem amb la col·laboració de les beques i ajudes que ofereix el ministeri d’educació.

A qui van dirigides
 • Alumnes/as necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
 • Alumnes/as amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats
 • Alumnes, incloent-hi els afectats per TDAH, que requereixin determinats suports i atencions educatives en algun període de la seva escolarització.

Requisits
 • Presentar acreditació sobre la necessitat específica de suport educatiu.
 • Tenir dos anys d’edat a 31 de desembre de 2018. Consultar excepcions.
 • Estar escolaritzat en centre específic o ordinari.
 • Estar cursant algun dels següents nivells educatius:
  • Educació Infantil*.
  • Educació Primària.
  • Educació Secundària Obligatòria.
  • Cicles formatius de grau mitjà i superior.
  • Ensenyaments artístics professionals.
  • Formació Professional Bàsica *
  • Programes de formació per a la transició a la vida adulta.

*En aquests casos no estaran inclosos els nens amb altes capacitats.

Documentació
 • Per al cas de presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta, es requerirà acreditar-ho per alguna de les següents vies:
  • Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre basi de l’Institut de Majors i de Serveis Socials.
  • Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopegógico del departament d’orientació depenent de l’administració educativa corresponent.
  • Certificat de discapacitat
 • Si el sol·licitant requereix ajuda per a reeducació pedagògica o del llenguatge, es requerirà, a més de l’anterior, la següent documentació
  • Certificació expedida per l’inspector de la zona en la qual s’acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l’atenció pedagògica proporcionada pel centre en el qual està escolaritzat.
  • Informe específic de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació en el qual es detalli l’assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció.
  • Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei.
  • Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge que reuneix els requisits de formació establerts en la convocatòria
 • Per al cas de presentar necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:
  • Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’administració educativa corresponent.
  • Memòria expedida pel centre o el reeducador que presti el servei en la qual consti les característiques d’aquest servei, així com les hores setmanals, l’especialista que ho presta i el cost.
.
Terminis de presentació
Pendent dates 2020.

Resultado de imagen de departament salut generalitat catalunya

Centre Sanitari col·laborador amb el departament de Salut de la Generalitat (n. E08623446)