ADIR a l’escola!

A ADIR creiem que l’etapa escolar és primordial en el desenvolupament del nen, tant a nivell cognitiu, com emocional i relacional.

És un període marcat per grans canvis, des de la primera experiència de sentir-se en un entorn desconegut sense la seva família, fins a haver de fer front a nous reptes i situacions, tant acadèmiques com socials, a les que no s’havia enfrontat amb anterioritat.

És en aquest moment quan podem començar a observar diferències en alguns nens respecte als altres, així com les primeres dificultats que, si no redirigim o atenem correctament, poden generar retards significatius (més enllà de la diferència pròpia del ritme del desenvolupament de cada nen), o sentiments de frustració o d’abandonament que impediran que aquesta etapa cursi amb normalitat.

Aquestes dificultats poden ser de tipus molt diferent, des d’aspectes focalitzats en l’aprenentatge (dificultats per la lectura, el càlcul, etc), passant per altres més conductuals (discutir amb companys o mala conducta a classe, entre d’altres), fins a dificultats per seguir el ritme de les explicacions de classe (com dificultats per mantenir l’atenció) que interfereixin en la correcta assimilació de conceptes.

Com podem ajudar durant l’etapa escolar?

Gràcies al fet que sabem que existeix un gran ventall de casos diferents,i per tant de necessitats, comptem amb un programa diversificat de serveis, especialitzat per la intervenció i seguiment de nens (amb o sense dificultats) durant tot el procés escolar o acadèmic, segons les necessitats que presenti.

Reeduacions Psicopedagògiques
Entenem la reeducació psicopedagògica com un tipus d’intervenció psicoeducativa específica, dirigida a nens en qualsevol etapa escolar o acadèmica que mostren dificultats específiques d’aprenentatge, i que acostumen a estar relacionades amb la presència d’algun trastorn específic en alguna àrea concreta com la lectura, escriptura, ortografia, comprensió, càlcul, dèficit d’atenció, etc.

El nostre treball se centra en l’estimulació de diferents habilitats cognitives com a base per a crear estratègies i recursos propis, que permetin compensar i millorar en aquelles àrees on s’hagin observat dificultats. Però a ADIR no ens centrem exclusivament en aspectes purament acadèmics, sinó que tenim en compte com d’important és la intervenció en aquells factors emocionals i conductuals que puguin estar interferint. D’aquesta manera fomentem, paral·lelament, l’autonomia i l’autoestima així com la percepció d’autoeficàcia i, per tant, també la motivació, que serà primordial per facilitar l’adquisició de nous hàbits d’estudi.

Per tal de poder establir aquests objectius, resultarà imprescindible comptar amb una avaluació complerta del nen que ens permeti conèixer el seu perfil neuropsicològic i emocional, i que servirà per establir la línia base amb la que començar a treballar i amb la que poder comparar tant l’evolució com l’eficàcia de la intervenció.

Per això és important destacar que, al nostre centre, aquestes sessions de reeducació sempre estaran dirigides per especialistes en Psicologia i Neuropsicologia que coneguin i comptin amb experiència en aquest tipus de dificultats, i que utilitzin de manera adequada la metodologia que millor s’adapti a les necessitats de cada infant i que ofereixi els millors resultats provats.

Sabem que per maximitzar la probabilitat d’èxit en la intervenció, és necessària una bona comunicació tant amb la família com amb l’escola, de manera que a ADIR realitzem un seguiment periòdic, tant amb pares com amb tutors, a fi de garantir una línia d’intervenció conjunta i bidireccional.

Per últim, cal destacar que les reeducacions inclouen un assessorament, tant a pares com a escola, que consisteix en certes pautes d’intervenció recomanades, adaptades a les necessitats concretes de cada nen.

Tècniques d'estudi
Les sessions de tècniques d’estudi es basen en l’entrenament i pràctica d’eines i estratègies que ajudin al nen a simplificar i organitzar la informació per tal que aquesta sigui assimilable amb major facilitat, així com per a planificar-se i estructurar uns hàbits d’estudi correctes.

Aquestes sessions estan dirigides a nens amb dificultats per l’organització i planificació del treball (dificultat per a planificar-se el temps o els deures) o per l’estudi i aprenentatge de nova informació, però que no presenten una dificultat específica d’una àrea concreta.

En aquest cas, la intervenció es realitzarà utilitzant conjuntament material escolar del propi pla docent de l’escola (per exemple, resums de temes que estiguin cursant a classe), així com activitats que fomenten l’ús d’estratègies específiques pensades per millorar la planificació i organització de la informació.

Reforç escolar general
El reforç escolar se centra en el repàs dels continguts escolars i el reforç d’àrees de coneixement específiques vinculades al programa educatiu, així com a oferir ajuda per a preparar exàmens o proves de nivell.

Està dirigit a nens que tinguin dificultats per assimilar la informació que es dóna a classe, o a aquells que no poden portar el ritme a la que es presenta. Els resultats escolars d’aquests nens milloren molt en beneficiar-se d’una explicació alternativa de les temàtiques que els hi resultin més complexes, en fer-se de manera individualitzada i amb plena atenció als possibles dubtes que apareguin.

Oferim diversos tipus de modalitat de reforç:

  • CLASSES PARTICULARS

En aquest tipus de classes l’alumne rep atenció individual, de manera que el professional se centra en la preparació del temari específic del nen, així com en l’acompanyament de les tasques que major dificultat li representin. El tipus d’assignatura a tractar en aquesta modalitat serà qualsevol que l’alumnat demani.

  • CLASSES DE REFORÇ GRUPAL

Es tracta de classes reduïdes, de màxim 6-8 alumnes agrupats per edat i escola (en el cas d’escoles amb acord previ), on es repassarà la temàtica d’aquelles assignatures on hi hagi major dificultat. També es resoldran dubtes i es proposaran exercicis per assimilar correctament el contingut. De la mateixa manera, durant l’època d’exàmens s’ajudarà a la preparació d’aquests.

Sala d'estudi tutoritzada
Es tracta d’una alternativa a les classes de reforç en grup, per aquells nens que segueixen de manera adequada el ritme de les classes ordinàries, però que es beneficiarien d’un espai on fer els deures després de l’escola i tenint a la seva disposició un tutor que pugui resoldre els dubtes que poden anar sorgint durant la realització dels deures.

L’aula d’estudi tutoritzada és en grups reduïts de fins a 8 alumnes que comparteixen un nivell d’estudis similar (primària, secundària o batxillerat) i està en tot moment tutoritzada per un professional que pot resoldre qualsevol dubte acadèmic o de procediment que sorgeixi.

Reforç especial d'Anglès
Durant la nostra experiència amb nens, hem observat que l’anglès, com a llengua estrangera habitual a la majoria d’escoles, suposa tot un repte per a aquells alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge pròpies del llenguatge (dislèxia, dificultats de comprensió lectora, etc) o dèficit d’atenció (TDAH), i per això es beneficien quan el material d’aprenentatge es presenta de manera adaptada a les seves dificultats.

La finalitat d’aquestes classes de reforç és treballar la mateixa temàtica que es dóna a l’escola, però oferint material i tècniques d’aprenentatge dissenyades a millorar el rendiment dels nens amb aquestes dificultats concretes.

Per això, es realitzaran classes grupals reduïdes, de fins a 8 persones, amb un professional de la Psicologia que adapta els materials i que compta, a més, amb un nivell d’anglès avançat i àmplia experiència docent en l’estudi d’aquesta llengua.

Taller d'estimulació de capacitats cognitives
Considerem que no únicament s’ha d’intervenir en aquells casos on hem trobat dèficit, sinó que també és importat i molt beneficiós potenciar la capacitat d’aquells nens que, malgrat no tenir dificultats acadèmiques, volen augmentar i estimular les seves competències, tant pel que fa a les funcions cognitives, com pel que fa als aspectes que passen més desapercebuts en el pla docent formal acadèmic. Exemples d’això poden ser l’estimulació de l’ús de la lògica, la resolució de problemes, el pensament divergent o la creativitat, entre d’altres.

Així, en aquests tallers es presenten activitats diverses (individuals i en grup) que permeten que els nens reforcin i potenciïn el desenvolupament de les seves competències, alhora que fomenten l’ús de tots els recursos mentals al seu abast, mitjançant el plantejament de diferents situacions, exercicis o jocs, sempre des d’un vessant lúdica i engrescadora.

Taller de gestió emocional
Tant l’estabilitat emocional com el procés d’aprenentatge es troben condicionats per l’afectivitat, i és per això que des d’ADIR oferim un espai per treballar-la. L’afectivitat és una de les primeres coses que desenvolupa un infant, i és important tant per ella mateixa, com per la seva relació amb la cognició i la conducta (els nens coneixen inicialment les coses per mitjà de les seves interaccions emocionals, per després fer servir aquest coneixement al món cognitiu).

Aquest taller és, doncs, un espai per treballar les emocions i la forma en què interaccionem amb elles, ja que contribueixen a determinar què hem de pensar i com, què hem de dir i quan. L’objectiu del taller és fer capaços als nens de conèixer i reconèixer una emoció, donar-los eines perquè puguin gestionar-la amb seguretat i autocontrol, i facilitar la posada en joc d’elements com l’assertivitat i l’empatia, per tal de contribuir a l’establiment de relacions socials positives.

Aquest taller pot desenvolupar-se de forma independent, però és un bon complement del “Taller de psicodrama i habilitats socials”, que és l’espai en què es reconeixeran i s’exploraran d’una forma més vívida les emocions treballades.

Taller de Psicodrama i habilitats socials
El psicodrama és una tècnica terapèutica i educativa que integra el cos, les emocions, el pensament i la conducta. La base de la seva metodologia es basa en la interpretació del joc dramàtic per a integrar situacions d’aprenentatge.

Mitjançant la representació d’obres de teatre, improvisació o “Rol plays”, el nen pot explorar diferents conductes que no posa en pràctica durant el seu dia a dia, alhora que reforça i descobreix noves pautes de comportament, més adaptatives, amb les que no s’havia sentit identificat abans.

El teatre dirigit té la capacitat de desenvolupar l’espontaneïtat, i permet integrar els impulsos corporals, les emocions, els sentiments, els pensaments i la voluntat davant situacions, ja siguin noves o no. A més, compta amb una potent tendència socialitzadora que ajuda a dotar d’estratègies comunicatives i socials a nens amb dificultats de relació o timidesa extrema.

És per això que resulta molt adequat per aquells nens que tenen dificultats de relació social amb els seus igual, tant per defecte com per excés, i que poden beneficiar-se del psicodrama com a eina d’exploració de noves conductes.

Els grups de psicodrama estan dirigits i impartits per Psicòlegs amb titulació d’art dramàtic, que condueixen i acompanyen als nens durant tota l’experiència.

Els grups són reduïts, de fins a 6 membres, amb edats i característiques similars o complementàries, segons es consideri més beneficiós per l’objectiu del grup.

Escola de Pares i Mares
Des d’ADIR també oferim cursos i xerrades amb diferents professionals especialitzats en diverses àrees per a pares i mares de nens amb edat escolar, on es tractaran diferents temes relacionats amb els infants i els possibles problemes més habituals tant a nivell d’aprenentatge com acadèmic, emocional o conductual.

Durant aquests tallers o xerrades, s’oferirà informació pràctica i de debat que no només proporcionarà pautes i estratègies d’afrontament davant de la situació descrita pel professional, sinó que a més a més oferirà la possibilitat de conèixer les alternatives que altres pares o mares poden estar adoptant en situacions similars.