Què és el dany cerebral adquirit (DCA)?

Parlem de dany cerebral adquirit quan de manera sobtada (després d’un ICTUS, Traumatisme cranioencefàlic, epilèpsia, etc.), una persona que no tenia cap dany neurològic previ, pateix una lesió cerebral que genera una afectació en el funcionament cognitiu, emocional, conductual i/o físic.

Així com els aspectes físics solen ser atesos de manera immediata i protocol·litzada per la majoria de centres hospitalaris després de l’accident, les afectacions neuropsicològiques solen passar més inadvertides i no són incloses en el pla de rehabilitació habitual. Malgrat això, aquestes afectacions dels aspectes cognitius (atenció, llenguatge, memòria i funcions executives), conductuals (canvis de caràcter o temperament, trastorns del somni, etc.) i emocionals (ansietat, depressió, etc.) poden generar una gran interferència en la vida diària d’aquestes persones i dificultar en gran manera la funcionalitat autònoma del dia a dia.

 

Què podem fer nosaltres?

L’equip de neuropsicologia d’ADIR enfoca el pla d’intervenció en aquestes situacions seguint tres passos clars.

 1. D’una banda, realitzar una avaluació integral (cognició-emoció-conducta) de la persona.

  Per a això, la neuropsicòloga realitza una primera sessió d’informació, on la persona afectada o la família li faciliten totes les dades rellevants de la situació de cada cas, així com les queixes i apreciacions que han observat des de l’alta hospitalària. Amb aquesta informació, la neuropsicòloga elabora un protocol d’avaluació personalitzat segons les necessitats detectades en l’entrevista.

  Aquesta avaluació té una durada variable segons les necessitats. La mitjana acostuma a ser entre dues o tres sessions de 60-90 minuts. L’avaluació sempre comprèn una part cognitiva, on es valora l’estat actual de la persona en les diferents funcions. + info AQUI

 1. Devolució i informe de la situació.

  Creiem que és molt important que tant la persona afectada com la família comprenguin bé la situació. Per això, una vegada acabada l’avaluació, la neuropsicòloga concerta una sessió on explica els resultats de manera clara, resolent qualsevol dubte i proposant la millor estratègia d’intervenció o rehabilitació segons els resultats obtinguts.

  A més, lliura un informe detallat de tot l’exposat perquè pugui ser lliurat a la resta de personal mèdic que porta el cas de la persona afectada.

 1. Rehabilitació de les funcions afectades i/o intervenció emocional i conductual.

  A partir de les dades de l’avaluació, s’estableixen uns objectius pactats entre el professional i la persona afectada per posteriorment dur a terme el pla de rehabilitació que pot ser d’un o diversos aspectes (cognitius/emocionals/conductuals) segons les necessitats.

  Inicialment, les sessions presencials de rehabilitació cognitiva amb la neuropsicòloga es duen a terme amb una periodicitat setmanal o bisemanal, on s’implementen tècniques específiques per a cada funció afectada. En la majoria de casos, també es pacten exercicis per realitzar a casa que són supervisats setmanalment durant les sessions presencials o de manera telemàtica en el cas d’acordar-se d’aquesta manera.  + info AQUI

  Transcorregut el període recomanat de rehabilitació, es reavaluen les funcions afectades i es valora la consecució d’objectius, o bé per determinar l’alta o per reajustar el pla inicial.

Totes les tècniques i recursos utilitzats en aquest tipus d’intervenció són basades en l’evidència, la qual cosa vol dir, que utilitzem només aquelles estratègies que han demostrat ser eficaces mitjançant estudis científics controlats i publicats.