Com treballem?

A ADIR tenim clar que, encara que existeixen circumstàncies, dificultats o patologies que tenen una base comuna, cada cas és únic i afecta la vida de cada persona d’una manera diferent. Per aquesta raó, la nostra metodologia de treball es basa un principi bàsic: “Comprendre per a actuar”, tractant d’allunyar-nos de fórmules preconcebudes, tant d’avaluació com d’intervenció, encara que utilitzant sempre com a referència metodologia basada en la evidència científica.

 En altres paraules, només treballem en allò que la ciència ha demostrat que funciona, ja que és una prioritat per a nosaltres dissenyar plans d’acció específics i rigorosos per tal de maximitzar la probabilitat d’èxit.

El primer contacte amb ADIR
Sigui via telefònica, presencial o virtual, servirà per a concertar una primera visita gratuïta a les nostres instal·lacions de Barcelona. Aquesta primera visita es realitzarà, sempre, amb una de les tres coordinadores del centre, i té tres objectius principals.

  • Recollir informació imprescindible sobre el motiu de consulta que ens permeti determinar quin professional serà el més adequat per a cada cas (per especialitat, formació i experiència).

  • Oferir orientació sobre quin serà el pla general d’acció recomanat en funció de la informació recollida (quin tipus de serveis del que oferim seran els més adequats en cada cas).

  • Oferir informació general respecte els serveis (duració aproximada dels mateixos, honoraris, modalitats, etc) i resoldre possibles dubtes que puguin sorgir.

Una vegada acordat el pla d’acció general, se signaran els documents de confidencialitat i protecció de dades, i es donarà inici al procés d’avaluació.

Avaluació
A ADIR creiem fermament que, per poder comprendre tant a la persona com la seva situació, l’avaluació ha de ser exhaustiva i ha de fer-se des d’un enfocament integral que englobi els diferents aspectes que conformen el funcionament de les persones (físic, cognitiu, emocional, conductual i relacional).

Per això, es fa indispensable comptar amb un equip multidisciplinari i especialitzat  que permeti una avaluació conjunta i holística des de diferents disciplines.

L’avaluació es realitza fonamentalment des de la Psicologia i/o la Neuropsicologia, tanmateix cal recordar que, si fos necessari realitzar una avaluació des d’alguna altra disciplina, comptem amb professionals de l’àmbit de la logopèdia, la teràpia ocupacional, la infermeria, la psiquiatria, la neurologia,  o la fisioteràpia, entre d’altres, per a cobrir aquestes necessitats, ja que a ADIR treballem de manera holística i multidisciplinar per a oferir una atenció completa.

De la mateixa manera, considerem imprescindible comptar amb eines adequades i actualitzades que permetin un major coneixement objectiu de tots els aspectes a avaluar.

Per últim, volem destacar que a ADIR entenem el procés d’avaluació com a part fonamental de l’èxit d’una intervenció, i és per aquest motiu que no estipulem un nombre concret de sessions d’avaluació, sinó que la durada dependrà de les necessitats i particularitats de cada cas concret. Es farà una estimació orientativa en la visita gratuïta inicial. L’avaluació neuropsicològica és un procés que permet determinar l’estat cognitiu, conductual i emocional d’una persona, així com identificar els punts forts i les dificultats de cadascú, mitjançant diverses tècniques neuropsicològiques aplicades per una persona experta en aquest àmbit.

L’avaluació pot incloure tant l’exploració de les funcions cognitives, com el grau d’autonomia de la persona a la vida quotidiana i la valoració de l’estat afectiu, conductual i de personalitat.

Diagnòstic
Després de l’avaluació i d’acord amb la informació recollida i analitzada durant aquesta, es realitza una sessió de devolució dels resultats objectivitats per a establir una orientació diagnòstica o perfil compatible, que té com a principal objectiu orientar el pla d’intervenció posterior.
Intervencions
Una vegada realitzada l’avaluació i compreses, per tant, la situació i les particularitats de cada cas, des d’ADIR elaborem un PAE (pla d’acció específic) en el que es concretarà conjuntament (persona, família –en casos determinats- i professional), els objectius més beneficiosos i funcionals per a cada persona. Aquest pla d’acció inclourà tant el tipus d’intervenció que més s’ajusti, com el professional que s’encarregarà de dur-lo a terme. Cal destacar que cada cas pot ser abordat des de diverses perspectives alhora, no incompatibles entre si:

Intervenció psicològica i/o reeducació psicopedagògica: Una vegada determinats els objectius, s’inicia el pla d’intervenció acordat per a aconseguir-los. El tipus d’intervenció psicològica, així com el nombre de sessions setmanals o mensuals, s’establirà en funció de les necessitats i característiques del pacient, i del criteri del professional.

En el cas que la intervenció requerida sigui d’índole escolar o acadèmica, s’oferirà un servei de reeducació psicopedagògica, sempre de la mà de professionals de la psicologia que mantindran una estreta col·laboració tant amb l’escola com amb la família. Les reeducacions que fem a ADIR es dissenyen específicament per a cada cas concret i de forma personalitzada, seguint el PAE establert d’acord amb els resultats de l’avaluació.

Rehabilitació neuropsicologica i/o estimulació Cognitiva
En aquells casos que cursen amb dificultats de tipus cognitiu (atenció, memòria, etc), es proposaran dos tipus d’intervenció:

  • Les sessions de rehabilitació, centrades a millorar les funcions que s’hagin objectivat com  alterades durant l’avaluació, o bé en desenvolupar estratègies compensatòries que permetin el màxim funcionament possible de la persona a la seva vida diària.

  • Els tallers d’estimulació, centrats en el manteniment del rendiment cognitiu de les persones.

La nostra metodologia per aconseguir aquests objectius es basa en tècniques de rehabilitació basades en l’evidència, que configurem segons les característiques específiques de cada persona i els dèficits detectats.

Tant el tipus d’intervenció (rehabilitació o estimulació) com el nombre de sessions, dependran de les necessitats de cada cas, així mateix, es donarà informació més específica al respecte durant la recollida d’informació a la sessió gratuïta inicial.