Què és la Psicologia?

Si atenem a l’origen de la paraula, Psicologia prové de la unió de dos conceptes grecs i és la “ciència o estudi de la ment i la conducta”. A grans trets, podríem dir que la psicologia té diverses branques (salut, educació, social, treball i organitzacions, entre d’altres).

La formació i experiència en aquestes branques ens aporta, als professionals, coneixement específic per l’estudi dels diferents aspectes de l’ésser humà (processos mentals, afectius, conductuals i relacionals) i ens capacita per promoure una intervenció destinada a millorar la qualitat de vida de les persones. Des d’ADIR entenem que la qualitat de vida passa per assolir la màxima funcionalitat possible en el dia a dia, i per la consecució dels objectius que ens portin a l’autorealització.

En què consisteix l'avaluació psicològica?
L’avaluació psicològica és la disciplina de la Psicologia que s’ocupa de l’exploració i anàlisi del comportament humà (en tants nivells de complexitat com siguin necessaris). Ha de comprendre aspectes ambientals, biològics i personals, i pot realitzar-se amb finalitat descriptiva, de diagnòstic, d’orientació o counselling psicològic, de selecció, de tractament, o com a valoració dels progressos de les intervencions ja aplicades.

L’avaluació psicològica és un procés que comença amb la demanda d’una persona a un psicòleg, i implica una sèrie d’activitats científiques i professionals amb les quals es pretén donar resposta, a aquesta i a altres demandes. Una part important del procés és la recollida d’informació, que es pot dur a terme mitjançant combinació dels següents mètodes: Entrevista clínica, protocols observacionals, autoregistres i autoinformes, o tècniques objectives (test i proves psicomètriques).

Tanmateix, cal destacar que l’avaluació és molt més que el que acabem de descriure, i es requereixen coneixements i experiència suficients per ser capaç de fer-la útil, integrant i valorant adequadament la informació recollida.

Què i com avaluem a ADIR?
Existeixen diverses orientacions psicològiques i cadascuna d’elles treballa des del seu fonament teòric particular per entendre i explicar a la persona, és a dir, cadascuna té un marc teòric referencial que guia cap a un determinat tipus d’avaluació.

Totes les corrents psicològiques intenten entendre el problema, en major o menor grau, per poder intervenir en ell. Tanmateix, està demostrat que no totes les orientacions són igual d’efectives per entendre i abordar totes les dificultats o trastorns. Per això, a ADIR, lluny de treballar des d’una única forma o orientació, hem adoptat un enfocament integrador que ens permet abordar cada cas de la manera més eficient possible, utilitzant com a eines de base les oferides per la intervenció Cogntivo-Conducutal però  complementant-la amb formulacions teòriques i tècniques de diverses corrents i escoles psicològiques, en funció de les necessitats i objectius concrets, però sempre amb un escrupolós rigor metodològic.

L’entrevista de recollida d’informació inicial serà comú en tots els casos, i es realitzarà amb la mateixa persona, així com amb els pares o tutors legals si aquesta fos menor d’edat. En alguns casos de subjectes majors d’edat, també podrà ser recomanable la participació de la família o altres persones de l’entorn, amb la finalitat de complementar la informació requerida. En qualsevol cas, aquests detalls seran acordats entre professional i usuari en el transcurs de la primera sessió de información i anàlisi gratuïta.

Les avaluacions psicològiques que realitzem a ADIR es circumscriuen en quatre àmbits:

  • Laboral: Destinades a generar perfils de personalitat o capacitació que permetin determinar a les persones més adients en l’acompliment d’una determinada activitat prèviament especificada, en el marc de processos de selecció de personal.
  • Investigació: Destinades a participar en el camp de la investigació psicològica, amb l’objectiu de generar nou coneixement i contribuir en l’avenç de la comprensió i la intervenció en trastorns psicològics.
  • Salut i/o Educació: Mitjançant el mètode científic, l’avaluació psicològica ens permet detectar i delimitar les dificultats (que poden ser trastorns, o no), així com establir que factors o variables estan implicats tant en l’aparició com en el manteniment de les mateixes. Especialment en aquest àmbit, entenem que l’avaluació va molt més enllà de la simple descripció o diagnòstic, i que el vertader valor radica en la possibilitat de resoldre, o reduir a la seva mínima expressió, les dificultats detectades, mitjançant una intervenció adequada dissenyada específicament per aconseguir-ho.

Per a nosaltres, l’avaluació psicològica ha de ser, en tots els casos, la més exhaustiva possible, i ha de tenir l’objectiu de localitzar l’origen de les dificultats o de detallar els processos psicològics que es volen valorar, avaluant tants subprocessos o aspectes siguin necessaris. En funció de la necessitat i la demanda de la persona, així com de l’àmbit en el qual s’enquadri l’avaluació, aquesta podrà comprendre l’estudi i anàlisi d’aspectes emocionals, conductuals o relacionals, de capacitat cognitiva, i d’habilitats o personalitat.

S’ha de tenir en compte que, quan més precisa sigui l’avaluació, més individualitzats i ajustats seran els programes d’intervenció i, per tant, major eficiència garantiran.

Tipus d'intervenció Psicològica
Tant per avaluar com per intervenir, tenim en compte la biografia de la persona (història, capacitat i personalitat) i les seves circumstàncies (entorn i relacions). De la mateixa manera, atenem no només als signes, símptomes o dificultats, sinó també a les pròpies possibilitats, als recursos i limitacions, xarxa de suport, qualitat de les relacions interpersonals i a l’estil de vida, entre altres factors.

Des d’ADIR, fugim de formulacions estàndard, i és per això que en el nostre centre podem trobar persones amb la mateixa orientació diagnòstica i signes i símptomes semblants, però amb dissenys d’intervenció totalment diferents. Cada PAE (Plà d’Acció Específic) és únic, com úniques són les característiques, condicions de vida, i circumstàncies actuals de cada persona.

L’enfocament integrador combinant tècniques Cognitves-Conducutals amb altres disciplines segons les necessitats, impliquen el coneixement de diverses teràpies, essent les més habituals en la nostra pràctica, l’orientació cognitiu-conductual, la sistèmica i les teràpies de 3a generació, sempre aplicades amb la freqüència i proporció que es requereixi per les característiques i necessitats de cada cas.

Per últim, apuntar que, si bé la forma en la qual treballem a ADIR atén a totes aquestes particularitats, no podem oblidar que tant l’avaluació psicològica com la intervenció són possibles en la mesura que es dóna una cooperació, un compromís i una aliança de treball entre el professional i la persona que consulta.

De la mateixa manera, volem destacar que totes les intervencions psicològiques estan subjectes a secret professional, i que l’ètica del psicòleg ens obliga a mantenir l’anonimat així com a respectar la intimitat i privacitat de qui acut a consulta.

Quan és necessària una avaluació o una intervenció Psicològica?
L’avaluació psicològica serà necessària sempre que es requereixi una intervenció psicològica. Així, la pregunta que cal fer-se és “quan es necessita un psicòleg?”.

El primer que cal tenir en compte és que no és necessari patir un trastorn mental perquè ens resulti beneficiós acudir a un especialista. De fet, una gran part de les consultes són per dificultats d’adaptació a situacions de la vida diària que no se saben gestionar adequadament. Com a norma general, doncs, serà beneficiós acudir a un psicòleg sempre que creiem que una ajuda externa professional podrà millorar la nostra situació actual.

Psicologia Coaching i més...
El camp d’acció d’ADIR s’estén més enllà de les dificultats o els trastorns mentals, ja que oferim també intervencions en subjectes sense alteracions clíniques, com per exemple:

  • Psicologia Coaching per aquelles persones que vulguin augmentar el seu benestar i el seu rendiment, tant en la seva vida privada com en l’àmbit professional. El coaching es fonamenta en models psicològics, però té una metodologia concreta en la qual l’establiment d’objectius i la planificació d’accions per assolir-los són els aspectes fonamentals de la intervenció.
  • Tallers per potenciar la capacitat cognitiva o emocional, o psicodrama per desenvolupar habilitats socials: Per a tots aquells nens pels quals pugui esdevenir beneficiós augmentar el rendiment i desenvolupament en les tasques del dia a dia (malgrat que no tinguin grans dificultats a l’escola o en la seva vida diària), tant conductual com cognitiva i emocionalment. En aquests tipus de tallers es treballaran, mitjançant el joc i activitats amenes, totes i cadascuna de les funcions cognitives, les capacitats emocionals i les habilitats socials. Paral·lelament, i de forma transversal en totes les sessions, s’incidirà en el treball conductual per generar major autonomia en els nens i instaurar patrons de comportament adequats, que puguin generalitzar-se a l’àmbit familiar i escolar.