A ADIR avaluem, de manera multidimensional i fent un abordatge integral, els aspectes (neuro)psicològics de les dificultats d’aprenentatge o trastorn del desenvolupament (TDAH, Dislèxia..), de conducta (agressivitat, motivacio…) , emocionals (ansietat, depressió, dificultats per accpetar situacions vitals…) i relacionals (falta d’habilitats socials, bullying…) de cada nen/a.

L’avaluació serà desde l’àmbit:

Psicològic: Per avaluar les dificultats conductuals, emocionals i/o relacionals i comprendrà d’entrevistes amb els nens i la familia o escola en el cas que sigui necessari.

Neuropsicològic: Avaluació de les funcions cognitives per sospita de possibles dificultats tant a l’escola com a casa per poder elaborar un plà d’intervenció i ajuda per cada nen, així com elaborar un diagnòstic de les dificultats d’aprenentatge (dislèxia, TANV..) o trastorns del desenvolupament (TDAH) compatibles.

En base als resultats objectivats en l’avaluació (psicològica o neuropsicològica), i segons el tipus de dificultat, elaborarem un pla d’acció individualitzat  que pot ser:

Qualsevol de les tres intervencions podrà ésser una intervenció completa segons el cas, però també hi haurà casos que requereixin de la combinació de dues d’elles.

En que aspectes intervenim?

 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA/H)
 • Trastorn d’aprenentatge (dificultats en lectoescriptura i competència matemàtica)
 • Trastorns de la comunicació (del llenguatge, fonològic, fluïdesa i comunicació social)
 • Trastorns del desenvolupament de la coordinació i tics
 • Trastorn d’aprentatge no verbal (TANV)
 • Trastorn de l’espectre autista (TEA)
 • Altes capacitats intel·lectuals
 • I altres dificultats evolutives o de l’aprenentatge
 • Ansietat i Depressió
 • Processos adaptatius (separacions, dols, i altres dificultats familiars o socials)
 • Trastorns somàtics (enuresi, encopresi i cefalees, entre d’altres)
 • Trastorns disruptius, del control d’impulsos i de la conducta
 • Dificultats d’adaptació transcultural i adopcions
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Estrès posttraumàtic
 • Trastorns de la son i la vigília
 • Consum de substàncies (addiccions)
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns sexuals i d’identitat

Altres serveis

 • Tallers per desenvolupar i potenciar la capacitat cognitiva
 • Sala d’estudis tutoritzada
 • Classes particulars individuals
 • Tècniques d’estudi
 • Psicodrama i tallers d’habilitats socials
 • Tallers de desenvolupament de competències emocionals
 • Escola de pares, mares i professionals de l’educació
 • Pla d’assessorament i orientació, amb pautes adaptades a les necessitats de cada infant o jove, dirigit a l’àmbit escolar i/o familiar (s’inclourà a l’informe d’avaluació, sota petició expressa)